Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe,
yabancıların Türkiye’de bağımlı veya bağımsız çalışmaya başlamadan önce izin almaları
gerekir.

Ülke menfaatlerinin gerekli kıldığı hallerde veya mücbir nedenlere bağlı olarak, çalışmaya
başlamadan önce ilgili makama bilgi vermek koşuluyla, çalışma süresi bir ayı geçmemek ve
Bakanlık onayı alınmak suretiyle çalışma izni işe başladıktan sonra da verilebilir.